FORUM MATEK PRZECIW DYSKRYMINACJI OJCÓW 
   

   

 

PISMO 3

DO PREMIERA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DONALDA TUSKA

   

 

 

 

Inicjatywa Forum Matek Przeciw                                                                                                                                 dnia  19. 09.2012 r.

Patologii Prawa Rodzinnego

FORUM MATEK PRZECIW DYSKRYMINACJI

OJCÓW

 

biuro @forummatek.pl                                  DO RĄK WŁASNYCH

www.forummatek.pl                                       PREMIER

                                                                               RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

                                                                               PAN DONALD TUSK

 

PANIE PREMIERZE

Czy jedyną formą na zwrócenie uwagi na szerzące się nieprawidłowości,   jest w Polsce podpalenie się przed Pana Urzędem zderzając się z biurokracją,   takie odnosimy wrażenie.

 

Nie mamy możliwości równie skutecznego i równie silnego zademonstrowania problemu o jaki walczymy, a który związany jest z ochroną dzieci,  ponieważ nie jesteśmy kobietami  należącymi „ do gabinetu cieni ”.

Szkoda, że na IV  Kongresie Kobiet,  na którym Pan Premier zabierał  głos, zabrakło tematu związanego z wyrządzaniem krzywd dzieciom na skutek  izolowania ich z winy matek od ojców w przypadku rozstania rodziców. Naruszana jest przez państwo Polskie zasada równości praw obydwojga rodziców do wychowywania potomstwa.

Podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Konwencja O Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. –Dz. U.Nr 120,  poz.526  w zdaniu pierwszym Preambuły stanowi: Państwa –Strony Konwencji uważając, że zgodnie z zasadami zawartymi w Karcie Narodów Zjednoczonych,  uznanie wrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków rodziny ludzkiej jest podstawą wolności,  sprawiedliwości i pokoju na świecie,   

W art.8  stanowi :

Ust.1  Państwa – Strony podejmują działania mające na celu poszanowanie prawa dziecka do zachowania jego tożsamości w tym nazwiska,  stosunków rodzinnych,  zgodnych z prawem w wyłączeniem bezprawnych ingerencji.

Ust.2

W przypadku,  gdy dziecko zostało bezprawnie pozbawione części lub całości wszystkich elementów swojej tożsamości,  Państwa -Strony okażą właściwą pomoc i ochronę w celu jak najszybszego przywrócenia jego tożsamości. 

  Państwo Polskie przyjętymi systemowymi rozwiązaniami pozbawia dzieci ojców  a zatem naszym zdaniem narusza   zapisy Konwencji. Dziecko nie może się samo bronić, matki feministki z Kongresu Kobiet nie są także zainteresowane tym ważnym tematem,  zatem my go przedstawiamy w imieniu dzieci i ojców dzieci Panu Premierowi z prośbą o jego właściwe potraktowanie.

 O tym, że polskie rodziny są rozbijane,  dzieci krzywdzone systemowymi rozwiązaniami, był Pan Premier przez nas jako przedstawicielki FORUMMATEK informowany skierowanym na Pana ręce pismem,  które zawierało także prośbę  o podjęcie działań w celu likwidacji  patologii. 

Powoływałyśmy się na wady zapisów prawnych,  niedopuszczalne praktyki sądów rodzinnych oraz udział  psychologów  zatrudnionych w  rodzinnych ośrodkach diagnostyczno konsultacyjnych, zwanych RODK- ami w narastającym procesie  dezintegracji i niszczenia rodzin, dyskryminacji  ojców i wyrządzaniu krzywd dzieciom. 

Jak alarmują prawnicy  i my Forum Matek( Dziennik Gazeta Prawna  z dnia 30 sierpnia 2012 r. nr 168) w sytuacji rozstania rodziców,  obowiązujące  od  trzech lat przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego  przynoszą wiele złego i cofają nas do stanu prawnego z lat 50 –tych. Zmiany te można ująć hasłowo  w ten sposób,” że rodzice są bez władzy,  dzieci bez rodziców,  prawo bez sensu”.   

Wprowadzone w 2008r. przepisy zmuszają sądy,  by ograniczały rozwodzącym się rodzicom prawa rodzicielskie. Zmiany te ze szczególną mocą uderzają w pozycje ojca. Ojciec,  gdy zwraca się  o pomoc do sądu rodzinnego jest narażony na ograniczenie władzy rodzicielskiej, co skutkuje odsunięciem go od  wychowywania  swojego dziecka. 

Matkom przyznano monopol racji i swoisty immunitet nietykalności w każdym przypadku. Jesteśmy przekonane, że państwo  poszło w swoich  rozwiązaniach systemowych zbyt daleko ingerując zbyt głęboko w tkankę społeczną, nie biorąc   pod uwagę szkodliwości owych zmian dla bytu społecznego w wymiarze czasowym. 

Premier  Wielkiej Brytanii David Cameron dostrzegł problem,  który próbujemy Panu  zasygnalizować  i zapowiedział wprowadzenie w życie dużej reformy prawa rodzinnego. 

 Wiedza o zjawisku dyskryminacji ojców jest w Polsce powszechna i  niestety akceptowana rozwiązaniami prawnymi. Jesteśmy przekonane, że jest to zjawisko kulturowe,  z którym należy walczyć a nie je utrwalać  rozwiązaniami prawnymi. Obecnie w przypadku rozwodów 96% ojców jest w mniejszym lub większym stopniu wyłączonych z procesu wychowawczego swoich dzieci,  co ujmując liczbowo prowadzi do tego, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat

pół miliona dzieci wychowywanych jest bez udziału ojców. W roku 2002 było blisko miliona 700 tysięcy samotnych matek (dane GUS) i podobna liczba jest obecnie 

Oznacza to, że tak wielka rzesza dzieci wychowuje się bez wpływu ojca,  często

z winy błędnych decyzji sądów opartych o złe prawo i co gorsza nierzetelnych i stronniczych opinii,  wydawanych przez rodzinne ośrodki diagnostyczno konsultacyjne.

Związane z tym jest zjawisko przemocy stosowanej przez matki ( współczesna kobieta odwołuje się bowiem coraz częściej do rozwiązań siłowych ).

Matki niejednokrotnie uprowadzają dzieci z miejsca stałego pobytu,  wychowują je w duchu wrogości do ojców,  doprowadzając celowo do zerwania więzi emocjonalnych z nimi. Sądy zaś zjawisko to akceptują pomimo, że przepisy międzynarodowe zabraniają zabierania i zatrzymywania dziecka przez jednego rodzica,  bez zgody drugiego.  Takie działania jest niczym innym jak stosowaniem przemocy emocjonalnej a zatem jest formą znęcania się psychicznego nad dzieckiem,  jak i  ojcem.

 Pan Premier zapowiada wprowadzenie parytetów dla kobiet na listach wyborczych. Nazywa to systemem suwakowym czyli naprzemiennym. My domagamy się tego samego dla dzieci  „tyle taty ile mamy”  

Trudno nam starszym kobietom zaakceptować krzywdzenie przez państwo naszych synów,  wnuków.   

  Od lat znosimy to codziennie nie widząc z nikąd pomocy. Takie instytucje jak powołani w Polsce -Rzecznik Praw Obywatelskich,  Rzecznik Praw Dziecka nie reagują na nasze wystąpienia.

Pani Pełnomocnik do Spraw Równego Traktowania, Minister w Pańskim Rządzie  nie odpowiedziała na nasze postulaty złożone osobiście i na piśmie 7 maja br.

Wszak równe traktowanie dotyczy obojga płci,  dyskryminacja  mężczyzn i ojców jest również dyskryminacją.    

 

Częste ostatnio przypadki maltretowania dzieci przez matki, oraz przez  konkubentów matek,  ich zabijania są jednym z przejawów sygnalizowanych problemów. Stan systemowej dyskryminacji ojca a przeto krzywdzenia dzieci jest pod względem szkodliwości dla społeczeństwa nieporównywalny z różnymi nagłaśnianymi w mediach tak zwanymi „aferami”. Jest to niejako mega –afera,  która nie może się przebić do świadomości społecznej.    

 

Do tego procesu dyskryminacji ojców w przypadku  rozwodu i konfliktu małżeńskiego przyczynili się również psycholodzy.

Szczególny udział w tym procesie mają wspomniane już RODK-ki,  których legalność działania my podważamy  w  wystąpieniach do  szeregu instytucji także  Rzecznikowi Praw Obywatelskich.  

Dnia 31 maja FORUM MATEK skierowało do Prokuratora Generalnego zbiorowe wystąpienie o zbadanie przez Prokuraturę, jako organu stojącego  na straży praworządności :

- czy kierowanie przez sądy rodzinne do rodzinnych ośrodków diagnostyczno –konsultacyjnych  na badania osób starających się o kontakty z dzieckiem,  o ustalenia miejsca pobytu dziecka a także o ustalenia w zakresie władzy rodzicielskiej  jest działaniem zgodnym z prawem, 

-czy Rozporządzenie   Ministra Sprawiedliwości   z 3 sierpnia 2001 w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno -konsultacyjnych,  wydane na mocy upoważnienia ustawowego z art. 84 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,   stanowi dla RODK umocowanie do wydawania w/w opinii.   Według nas NIE!  nasze wystąpienie, Prokuratura Generalna skierowała do Prokuratury  Okręgowej,  prokuratura Okręgowa  do Prokuratury Rejonowej,  Prokuratura Rejonowa  odmówiła wszczęcia dochodzenia.   A przecież nie o to chodziło  !    

    Jest to obieg informacji  z  afery  Amber  GOLD.  

Treść i wartość wydawanych przez te ośrodki opinii pozostaje poza wszelką kontrolą.         

  W oparciu o opinie tych ośrodków, stosujących wielce problematyczne naukowo testy projekcyjne (ocierające się –jak powiadają krytycy –o wiedzę tajemną )krzywdzi się bezkarnie ludzi,  krzywdzi się zwykle dzieci,  odbierając  im ojców i ojców  przez odbieranie im dzieci, przez co wyrządza się  przede wszystkim  krzywdę dzieciom.

Wystarczy powołać się na kuriozalny przykład jak kwiatek u marynarki ojca,  narysowany przez 4 letnią dziewczynkę skojarzony  przez eksperta z RODK z liniami fallicznymi( linia falliczna przypomina penisa), dziupla w drzewie ze zwierzątkiem, miały stanowić dowód wskazujący na molestowanie seksualne dziecka,  co w konsekwencji skłania sąd do skierowania ojca na obserwacje.

I jak ma się on bronić,  skoro każda narysowana przez dziecko kreska,  może być tak zinterpretowana,  aby dowieść jego winę ?

Wszak tak  wyglądały  procedury  prawne w państwach  totalitarnych. 

Ojcowie w oparciu o wydawane opinie nie tylko są pozbawiani kontaktów z dzieckiem,  ale też są zamykani do więzień, gdzie są szykanowani wręcz torturowani.  Uznajemy za skandal, że skarga kierowana na takiego urzędnika państwowego z RODK,  przybiera obrót, że kieruje się ją do rozstrzygnięcia   osobie,  której dotyczy skarga.   Jak człowiek pomówiony o tak niecne czyny ma wykazać, że nie jest wielbłądem ?

Sądy   wyręczają się  w swojej pracy „ ekspertami ”z RODK-ów   i każda  nawet na pograniczu absurdu opinia  takiego urzędnika z RODK korzysta z pełnej wiarygodności sądu. Wszelkie inne opinie, nawet wydane przez osoby z tytułami naukowymi są traktowane jako prywatne i jako nie stanowiące dowodu dla sądu i są oddalane.

Naruszane są w ten sposób w naszym głębokim przekonaniu zasady demokratycznego państwa prawa. Nie może być tak, że działania organu państwowego,  jakim są  RODK- ki  pozostają poza merytoryczną kontrolą a ich opinie są niepodważalne.   

Dlaczego nie zostały wydane przepisy wykonawcze do Ustawy O zawodzie Psychologa, dlaczego brak Kodeksu Etyki Zawodowej Psychologów, co powoduje, że  opiniując  psycholodzy czują się bezkarni,  choć opinie są  wydawane niejednokrotnie w warunkach   nadużyć przy opiniowaniu. 

Dlaczego nikt ich nie kontroluje ?

Takich pytań można zadać wiele  a wszystko to składa się to,  że człowiek z nikąd nie może uzyskać pomocy.

Tak nie może być dalej Panie Premierze,  czas skończyć z tymi destrukcyjnymi  rozwiązaniami prawnymi i instytucjonalnymi

 

Panie Premierze,  jesteśmy pokoleniem które broni wartości rodzinnych.    Zachęcamy Pana do zdecydowanego działania i żądamy od  Pańskiej Kancelarii :  

 

   1. Zajęcie stanowiska odnoście opinii wydawanych przez RODK, które  w naszym przekonaniu w kwestiach  małoletnich i ich rodzin nie skonfliktowanych z prawem te ośrodki nie mają prawa wydawać opinii  w kwestiach rodzinnych,  co do więzi, predyspozycji wychowawczych itp.

!Załączamy także nasze wystąpienie do Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie.

   

   2. W ramach nadzoru nad Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Traktowania prosimy o spowodowanie udzielenia nam odpowiedzi  na nasze  wystąpienie złożone w dniu 7 maja 2012r osobiście na spotkaniu z Panią minister. Pisma te załączamy. 

 

    3. Prosimy o  poinformowanie nas jakie Rada Ministrów ma zamiar podejmować  czynności, żeby nie dyskryminować ojców w prawie rodzinnym,  w orzecznictwie sądowym w,  praktyce sądów. Istniejący stan prawny wpływa negatywnie na sytuację demograficzną a także ekonomiczną kraju.

 

  Przekazujemy nasze propozycje zmian do prawa rodzinnego,  które  zostały przekazane Ministrowi Sprawiedliwości  na spotkaniu z Panem Ministrem w dniu 23 lipca 2012 r. i złożone Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.

 

 

 FORUM MATEK przeciw Dyskryminacji Ojców : Janina Fabisiak, Teodozja Strawczyńska, Alicja Śliwińska, Maria Szczepańska, Iza Bieńkowska, Anna Gołąbek,  Jadwiga Skurzyńska, Aniela Wojtczak, Irena Ziniewicz -Gryka, Beata Rudnicka w porozumieniu z przedstawicielem Fundacji Kamaka  Michałem Miazgą.

 

 

 

o piśmie do premiera została poinformowana SENACKA KOMISJA SPRAWIEDLIWOŚCI