FORUM MATEK PRZECIW DYSKRYMINACJI OJCÓW 
   

   

 

PISMO

DO PROKURATORA GENERALNEGO

PANA ANDRZEJA SEREMETA

   

 

 

Forum Matek przeciw Dyskryminacji Ojców                                                       Warszawa, 31maja 2012r

biuro@forummatek.pl www.forummatek.pl

 

reprezentowane przez

Teodozja Strawczyńska

Janina Fabisiak

oraz

Pokrzywdzeni przez systemowe rozwiązania

 

 

Prokurator Generalny

Pan

Andrzej Seremet

UL.. Barska 28/ 30

02-315 Warszawa

 

 Zbiorowe wystąpienie o spowodowanie wyjaśnienia czy nie doszło do złamania prawa.

 

Składamy zbiorowe zapytanie z prośbą o zbadanie :

- czy kierowanie przez sądy rodzinne do rodzinnych ośrodków diagnostyczno konsultacyjnych,  na badania osób starających się o kontakty z dzieckiem,  o ustalenia więzi lub pobytu dziecka a także o ustalenia w zakresie władzy rodzicielskiej jest działaniem zgodnym z prawem,

- czy te ośrodki mają legitymację prawną do wydawania opinii w sprawach wyżej wymienionych, skoro nie są ani biegłymi sądowymi ani instytutem, o czym stanowią przepisy kodeksu postępowania cywilnego,  art.157 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o Ustroju sądów powszechnych i Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych,

- czy rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 03.08.2001 r. Dz. U. Nr 97, poz.1063 w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno konsultacyjnych,  wydane na mocy upoważnienia ustawowego z art.84 ustawy z dnia 26. 10.1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich - Dz. U. Nr 35, poz.228 z 1992 r. z póz. zm. stanowi dla rodzinnych ośrodków diagnostyczno - konsultacyjnych umocowanie do wydawania opinii w przedmiocie wyżej wymienionym zważywszy iż : Z założenia ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich miała dotyczyć spraw nieletnich, którzy dopuścili się. czynów zabronionych prawem karnym lub przejawiają cechy demoralizacji, co wynika wprost z preambuły ustawy;„w dążeniu do przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich i stwarzania warunków powrotu do normalnego życia nieletnim,  którzy popadli w konflikt z prawem bądź zasadami współżycia społecznego, oraz w dążeniu do umacniania funkcji opiekuńczo wychowawczych i poczucia odpowiedzialności rodzin za wychowanie nieletnich na świadomych swych obowiązków członków społeczeństwa stanowi się co następuje"

/.../ oraz z artykułu 1 § 1 tejże ustawy, który reguluje zakres podmiotowy przepisów ustawy.

Zakres ten obejmuje trzy kategorie osób:

Przepisy ustawy stosuje się w zakresie :

1) zapobiegania i zwalczania demoralizacji - w stosunku do osób które nie ukończyły lat 18.

2) postępowania w sprawach o czyny karalne - w stosunku do osób, które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu lat 13 ale nie ukończyły lat 17.

3) wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych - w stosunku do osób, względem których środki te zostały orzeczone, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez te osoby lat 21."

Z analizy powyższych treści ustawy wynika, że albo ustawa zawiera upoważnienie dla Ministra Sprawiedliwości które wykracza zdecydowanie poza zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy, a także cel tej regulacji ustawowej, albo rozporządzenie zostało wydane z przekroczeniem tego upoważnienia, gdyż oczywiście diagnozowanie nieletnich i środowiska rodzinnego w ośrodkach powołanych na podstawie tego rozporządzenia powinno dotyczyć tylko podmiotów, których ustawa dotyczy tj. określonych art.l §1 ustawy" nieletnich" a nie małoletnich dzieci i ich rodzin,  które nie wykazują objawów demoralizacji i nie popełniły żadnego czynu karalnego itd. 

                Wydaje się zatem, iż Minister Sprawiedliwości wydając rozporządzenie przekroczył upoważnienie ustawowe a tak wydany akt prawny w zakresie przekraczającym to upoważnienie jest sprzeczny z art. 92 Konstytucji i nie powinien być przez Sądy stosowany.  

Posiadamy szereg opinii wydanych przez te ośrodki, które winny być zbadane przez prokuraturę i podważone jako nieważne, także z tego względu, iż ich treści godzą w instytucję wymiaru sprawiedliwości, ponieważ sądy na nich się opierają a wręcz ich ustalenia przepisują do wydawanych przez siebie orzeczeń.

Brak kasacji uniemożliwia podważenie zarówno opinii jak i wydawanych przez sądy orzeczeń.

Tak ustanowiony system stosowania wymiaru sprawiedliwości jest zagrożeniem dla człowieka i podstawowych jego wolności.  Sprawa jest o dużej doniosłości prawnej z racji tego, że te ośrodki wydają opinie w warunkach całkowitej dowolności, niejednokrotnie w warunkach nadużyć psychologicznych bez możliwości przeciwstawienia się takim praktykom przez osoby których dotyczą,  co godzi nie tylko w prawa jednostki ale w instytucje wymiaru sprawiedliwości.

Składający to wystąpienie są osobami bezpośrednio poszkodowanymi a nadto działają w imieniu innych,  w oparciu o udzielone im upoważnienie.

W imieniu FORUM MATEK : Janina Fabisiak/Alina Śliwińska /Teodozja Strawczyńska

i inni 

 

odpowiedź